نوشته شده توسط مدیر سایت

نقش فرم سقف درکاهش هدر رفت انرژی

نقش فرم سقف درکاهش هدر رفت انرژی

نقش فرم سقف درکاهش هدر رفت انرژی با معیار انرژی تابشی دریافتی

چکیده: در گذشته آسایش حرارتی از طریق طراحی ساختمان، متناسب با اقلیم آن و تعداد معدودی از تجهیزات ساختمانی ایجاد میشد  .چ نین  ش  را یطی با  توجه به پیشرفت فناوری در دهه ۱۹۶۰ ، بسیار دگرگون شد و تأمین گرمایش و سرمایش و روشنایی ساختمان از طریقتجهیزات مکانیکی و استفاده از سوختهای فسیلی جنبهای محوری و اصلی به خود گرفت. در پی بحران انرژی ایجاد شده و آلودگیهای محیطزیستی در سالهای پیشین از این راه، موجبات مطرح شدن تعریف جدیدی از معماری، به نام معماری پایدار فراهم شد.

توجه به طراحی متناسبساختمان با اقلیم قرارگرفته در آن و استفاده از انرژیهای پایدار در ایجاد آسایش حرارتی ساختمان از اصول پایهای این نوع معماری است. در اینشرایط، طراحی اجزای معماری به صورت مناسب میتواند، به تأمین آسایش حرارتی درون محیط و در پی آن کاهش انرژی مصرفی ساختمانمنجر شود. در میان این اجزاء ساختمانی، بام که نقش اساسی در تبادل حرارتی دارد، اغلب نادیده گرفته شده است. بنابراین پژوهش پیش رو درنظر دارد، در اقلیم سرد کوهستانی)کرج( در مورد مقایسه میان چهار تیپ سقف غالب از جمله تخت، یک طرفه، دو طرفه و چهار طرفه با زوایایمختلف بحث کند. هدف آن دستیابی به فرم و زاویه بهینه سقف شیبدار در این منطقه بر اساس انرژی دریافتی از طریق تابش خورشید، کهیکی از مهمترین انرژیهای پایدار محسوب میشود، است. روش تحقیق در این مقاله بر اساس مدلینگ و مشابه سازی رایانهای در نرمافزار رویتو تحلیلهای انرژی در نرمافزار انرژی پلاس صورت گرفته است. نتایج آنالیز مدلهای شبیه سازی شده، سقف بهینه و مناسبترین زاویه آن درسقفهای شیبدار با مساحت کف ثابت با توجه به انرژی دریافتی در فصل زمستان را در مدلهای بررسی شده نشان میدهد.

امروزه بحران مصرف انرژی، کاهش سوختهای فسیلی و آلودگیه ای محیط زیستی متعاقب آن، پژوهشگرانتمامی زمینهها را به ارائه راهکاری برای پاسخ به اینچالشها وا داشته است. در حیطه ساختوساز که یکیاز پرمصرفترین حوزهها در زمینه مصرف انرژی است،معماران را بر آن داشته تا به فکر راه حلهایی برایکاهش مصرف انرژی در زمینه طراحی ساختمانهاباشند. یکی از راه حلهایی که امروزه بیش از دیگر راههامورد توجه قرار گرفته است، استفاده از سامانههای غیرفعال است. در واقع طراحان بر این باورند که توجه بهطراحی مناسب و استفاده از حداکثر انرژی پایدار برایتأمین انرژی مصرفی ساختمان بهترین راه حل برایکاهش استفاده از انرژیهای تجدید پذیر است. همچنینموجب دستیابی به معماری پایدار و پاسخگو به اقلیماست که در این میان طراحی اجرای ساختمان اهمیت مییابد. به طور خاص در این پژوهش جزء بام و توجهبه فرم بهینه آن از منظر انرژی دریافتی و در پی آنتأمین آسایش حرارتی محیط درون مورد تحلیل قرارگرفته شد. با توجه به انواع فرمهای سقف در منطقه موردطراحی )شهر کرج( که دارای اقلیمی کوهپایهای است،نیاز گرمایشی در این منطقه در اولویت است. پژوهشحاضر ۱۶ نوع سقف در ۴ تیپ مختلف با زوایای متفاوتکه اغلب در این منطقه مورد استفاده قرار گرفتهاند رامورد تحلیل و مشابه سازی رایانهای قرار داد. از ارزیابیحاصل از تحلیلها به صورت کلی میتوان به این نتیجهرسید که سقف دو طرفه ۸- saltbox( 45 ( باحجمی بهمیزان ۱۵۰۰٫۷۰ مترمکعب بهترین کارکرد را با توجه بهدریافت انرژی در زمستان در مساحت کف ثابت نسبتبه سایر سقفها، برای آسایش حرارتی افراد داراست.

زیرا بالاترین دما را در فصلهای سرد و دمای ق ابل قبولیرا در فصلهای گرم دارا بوده است از این جهت نیازگرمایشی ساختمان را به انرژیهای الکتریکی کاهشمیدهد همچنین دریافت انرژِی یکی از فاکتورهایآسایش حرارتی است که، شرایط آسایش حرارتی فرد درداخل محیط را تحت تأثیر قرار میدهد. البته با توجه به
اینکه با توجه به انرژیهای دریافتی بهدست آمده درونمح یط همیشه در محدوده آسایش حرارتی قرار ندارند ونیاز به وسایل سرمایشی و گرمایشی در برخی از ماههایسال احساس میشود، با طراحی صحیح و بهینه میتوانامکان استفاده از این وسایل و مصرف انرژی را به حداقل
رساند.
در آخر نیز باید یادآور شد که این پژوهش برای فرمسقفهای شیبدار با توجه به مساحت کف یکسانبرای تمامی حجمها در نظر گرفته شده است. میتوانپژوهشهایی مشابه را برای سایر اجزای ساختمان و باحجم ثابت و مساحت کف متغیر و یا با در نظر گرفتنسایر متغیرها انجام داد و به کاهش مصرف انرژی و فوایدحاصل ازآن دست یافت.

دیدگاهتان را بنویسید

نام کاربری یا آدرس ایمیل خود را وارد کنید بخش های مورد نیاز علامت گذاری شده اند

20 + بیست =